RYCHLÉ HLEDÁNÍ
 
 
Obchodní podmínky
 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II. POSTAVENÍ UŽIVATELE
III. POSTAVENÍ PROVOZOVATELE
IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VII. AUTORSKÁ PRÁVA, ZNALECKÉ POSUDKY
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem systému eAntik je Studio 1809 s.r.o., Kostelní 14, 170 00 Praha 7, IČO 45809071, DIČ CZ45809071 (dále jen provozovatel).

2. eAntik je internetový systém, který slouží k párování nabídky a poptávky uživatelů serveru za účelem nákupu, resp. prodeje zboží na veřejné počítačové síti Internet (dále jen systém).

3. Systém je zaměřen na zprostředkování prodeje a nákupu věcí movitých, především předmětů starých, předmětů kulturní hodnoty nebo předmětů, které se svou povahou předmětům kulturní hodnoty blíží (dále jen zboží). V systému je zboží nabízeno za pevnou cenu. V rámci systému je zboží označováno též jako položka.

4. Nabídkou se rozumí vystavení zboží prostřednictvím systému, které je zároveň návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenou.

5. Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle vůle prodávajícího a kupujícího a provozovatel za ně nenese odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění závazku třetích osob v rámci transakcí probíhajících prostřednictvím systému.


II. POSTAVENÍ UŽIVATELE

1. OBECNÉ ZÁSADY

1.1 Uživatelem systému eAntik se mohou stát všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle platných zákonů ČR oprávněny uzavírat kupní smlouvy. Služby systému nejsou určeny osobám mladším 18 let.

1.2 PRINCIP REGISTRACE
Aby mohl uživatel prostřednictvím systému eAntik prodávat nebo nakupovat, musí být zaregistrován. Registrace je uzavřením smlouvy o užívání systému mezi uživatelem a provozovatelem.

1.2.1 Registrace je úkon, při kterém je nový uživatel povinen uvést řádně, úplně a pravdivě svou totožnost, konkrétně: příjmení, jméno, adresu bydliště, telefon a e-mail. V registračním formuláři si dále zvolí uživatelské jméno a heslo, kterými se bude jako registrovaný uživatel do systému přihlašovat. Bezprostředně po odeslání registrace obdrží nový uživatel e-mail s žádostí, aby potvrdil funkčnost spojení, a to odkliknutím podtrženého aktivního odkazu na konci e-mailové zprávy. Registrace je považována za dokončenou v okamžiku přijetí tohoto uživatelova potvrzení. Ve stejný okamžik se uživateli načítá webová stránka se sdělením, že se stal registrovaným uživatelem systému eAntik.

1.2.2 Systém nabízí dva typy registrace - základní a rozšířenou. Základní registrace je určena všem, kdo chtějí využívat služby eAntiku kromě prodeje. Uživatel, který chce v systému také nabízet a prodávat své zboží, je povinen zřídit si tzv. Rozšířenou registraci. V jejím závěru provozovatel ověřuje identitu uživatele zasláním dopisu na adresu jeho bydliště. Dopis obsahuje aktivační kód, který uživatel po přihlášení do systému vepíše do připravené kolonky webové stránky Můj účet. Tím je registrace prodávajícího považována za dokončenou.

1.2.3 Uživatel se nesmí účastnit obchodování v systému, pokud při registraci uvedl nepravdivé nebo zkreslené údaje.

1.2.4 Uživatel je povinen udržovat své uživatelské heslo v tajnosti. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv zneužití hesla třetí osobou. V případě zneužití svého hesla se uživatel zavazuje informovat o této skutečnosti provozovatele.

1.2.5 Uživatel má právo odstoupit od smlouvy s provozovatelem zrušením své registrace, nemá-li v daném okamžiku žádné závazky vyplývající z uzavřených obchodů v rámci systému.

1.2.6 Vyplněním registračního formuláře uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s Obchodními podmínkami.


2. POSTAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

2.1 Každý uživatel může do nabídky k prodeji přidat vlastní zboží, jestliže má v systému eAntik zřízenu tzv. Rozšířenou registraci (viz bod 1.2.2.)

2.2 Vložení zboží do prodeje je závazné a je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Prodávající ručí za to, že popis zboží odpovídá skutečnosti. Podklady pro vložení zboží musí obsahovat název, přesný popis včetně rozměrů, event. hmotnosti, dále cenové údaje a nejméně 1 fotografii. V komentáři prodávajícího může uvést bližší informace o dodacích podmínkách.

2.3 V popisu zboží nesmí být uveden žádný konkrétní kontakt na prodávajícího, tj. adresa, telefon ani e-mail. Provozovatel si vyhrazuje právo takové údaje z popisu zboží odstranit. Fotografie zboží nesmí obsahovat logo prodávajícího nebo předchozích prodejců nebo jiné podobné identifikační znaky. Prodávající zboží v nabídce charakterizuje fotografiemi a popisem objektivních vlastností, nikoliv subjektivními výrazy, jako je „krásný“, „cenný“ a podobně. Provozovatel má právo eventuální subjektivní hodnocení z popisu zboží odstranit.

2.4 Prodávající na sebe bere ručitelský závazek k náhradě škody, která bude případně uplatňována vůči provozovateli a která by měla původ v nesprávném, nepravdivém či neúplném poskytnutí informací o zboží.

2.5 Pokud prodávající, který nabízí své zboží v systému, prodá tento předmět mimo systém a nebyl by tedy schopen při eventuální objednávce zboží fyzicky dodat, je povinen neprodleně vyřadit zboží z nabídky eAntiku. K tomu použije funkci Vyřadit z nabídky v rubrice Můj prodej - oddíl Nabízím. Nemůže-li prodávající vyřadit zboží z nabídky neprodleně sám, požádá prostřednictvím SMS nebo e-mailu obsluhu eAntiku, aby tak učinil.

2.6 Provozovatel má právo nárokovat u prodávajícího sankční poplatek za nedodržení předchozího bodu 2.5, jestliže po objednávce zboží zjistí, že prodávající nemá objednané zboží k dispozici. Výše sankčního poplatku je uvedena v Ceníku těchto Obchodních podmínek.

2.7 Jestliže si zákazník přeje objednané zboží převzít osobně v kanceláři provozovatele eAntiku, pak je prodávající povinen na vyzvání tento předmět do kanceláře dodat. Toto ustanovení se netýká případů, kdy by přesun zboží do kanceláře byl nepřiměřeně složitý nebo nákladný (např. u nábytku).

2.8 Jestliže ze započatého obchodu sejde poté, co provozovatel předal kupujícímu a prodávajícímu vzájemné kontakty, má provozovatel právo zboží znovu vystavit do nabídky systému. Za vyřazení tohoto zboží prodávajícím do jednoho měsíce od znovuvystavení však provozovatel účtuje prodávajícímu poplatek ve výši provize, tj. jako kdyby byl předmět prodán prostřednictvím systému.

2.9 CHARAKTER NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

2.9.1 Prodávající ručí za to, že zboží, které nabízí k prodeji, není zatíženo právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je prodávající odpovědný.

2.9.2 Pokud je k prodeji zboží potřeba schválení, koncese nebo jiného povolení, smí prodávající toto zboží v rámci systému nabízet pouze tehdy, jestliže mu bylo příslušné schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

2.9.3 Zboží nabízené prostřednictvím systému eAntik nesmí být současně nabízeno v jiných internetových systémech, s výjimkou vlastních webových stránek prodávajícího.

2.9.4 Zboží zakoupené v jiných internetových systémech může být do nabídky eAntiku vloženo nejdříve po uplynutí tří měsíců od nákupu v jiném systému. Provozovatel má právo zboží, které nesplňuje tyto podmínky z nabídky vyřadit.

2.9.5 Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá prodávající. V případě, že nabízeným zbožím je předmět, který je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prodávající na tuto skutečnost musí v popisu položky upozornit.

2.9.6 Prodávající, který v rámci systému nabízí zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb., odpovídá za to, že nabízené zboží je úředně označeno. V popisu nabízeného zboží je pak povinen uvést ryzost drahého kovu a hmotnost předmětu.

Provozovatel - Studio 1809 s.r.o.  je řádně zaregistrován na Puncovním úřadu pod č. 9435.
Platné puncovní značky jsou zveřejněny na této adrese:
www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx nebo na konci tohoto dokumentu.

2.9.7
Prodávající nesmí prostřednictvím systému eAntik nabízet zboží, které propaguje násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, zboží pornografického charakteru, nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Pokud bude zboží takového druhu v nabídce přesto vystaveno, má provozovatel právo je z nabídky odstranit.

2.9.8 Záruka a servis. Záruka na použité zboží je 12 měsíců (dle § 2168, občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci použité neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (viz reklamační řád). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (daňový doklad, faktura). Provozovatel neposkytuje Kupujícím pozáruční servis (vyjma např. čištění šperků, úprava velikosti prstenů nebo jiné dohodnuté služby).
 


3. POSTAVENÍ KUPUJÍCÍHO

3.1 Kupující okamžikem stisknutí potvrzujícího tlačítka KUPUJI akceptuje podmínky návrhu kupní smlouvy a je povinen zboží od prodávajícího za dohodnutých podmínek odkoupit. Toto ustanovení neplatí, jestliže kupovaný předmět neodpovídá popisu, který jeho majitel uvedl na stránkách systému.

3.2 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím má elektronickou podobu. Tvoří ji nabídka prodávajícího obsahující charakteristiku a cenu zboží a přijetí nabídky kupujícím vyjádřené objednávkou. Smluvní strany jsou identifikovány přihlašovacími údaji systému eAntik a datem smlouvy je datum objednávky. Součástí kupní smlouvy je ujednání, že odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je možné nejdéle do čtrnácti dní od převzetí zboží, a to tehdy, když zboží nebylo převzato v kanceláři provozovatele nebo přímo do prodávajícího, ale např. prostřednictvím doručovací služby.

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

3.4 V případě, že předání zboží mezi kupujícím a prodávajícím proběhne mimo kancelář provozovatele, je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o tom, že zboží od prodávajícího řádně převzal. Může tak učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem (viz rubrika Kontakty). Provozovatel má přitom právo ověřit si jeho totožnost podle údajů v registračním formuláři, aby bylo vyloučeno zneužití cizí osobou.


III. POSTAVENÍ PROVOZOVATELE

1. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá záruky za kvalitu, původ a legálnost nabízeného zboží, dále za pravdivost nabídek, způsobilost prodávajících prodávat a kupujících kupovat. Veškeré činnosti, které je povinen vykonávat, vykonává výhradně na základě údajů dodaných mu uživateli.

2. Provozovatel systému je zprostředkovatelem, který vytváří podmínky pro vznik smluvních vztahů, v tomto případě vztahů kupních. V žádném případě na něj nepřechází vlastnictví předmětu a tudíž ani nebezpečí škody na zboží nebo nebezpečí jeho nahodilé zkázy.

3. Provozovatel má právo odmítnout bez udání důvodu registraci nového uživatele, nepřijmout zboží do nabídky, popřípadě má právo vyřadit zboží z nabídky.

4. V rámci Obchodních podmínek může provozovatel stanovit minimální prodejní cenu zboží nabízeného v systému, resp. minimální provizi při prodeji zboží v systému.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení možnosti využívat služby systému tomu uživateli, který hrubě porušil Obchodní podmínky. Za hrubé porušení Obchodních podmínek se považuje například opakované stornování objednávek kupujícím nebo prodej zboží mimo systém eAntik bez následného vyřazení zboží z nabídky.

6. Zájmem provozovatele je poskytovat veškeré služby a funkce systému v maximální možné kvalitě a úrovni. Provozovatel však neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Provozovatel dále neodpovídá za autentičnost barev a tvarovou přesnost vyobrazeného zboží v nabídce systému.


IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Způsob převzetí a předání zboží dohodne provozovatel s prodávajícím a kupujícím. Zboží může být prodávajícím doručeno do kanceláře provozovatele a odtud potom převzato kupujícím nebo kupujícímu zasláno, nebo se převzetí a předání může uskutečnit přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

2. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ V KANCELÁŘI PROVOZOVATELE

2.1 Zprostředkovatelem platby i předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím je provozovatel. Prodávající dodá objednané zboží do kanceláře provozovatele, kde pak kupující zboží převezme nebo odkud je zboží kupujícímu odesláno některou z doručovacích služeb (Česká pošta, PPL, individuální doprava aj.). Tento způsob předání nelze použít u rozměrného zboží nebo příliš těžkého zboží.

2.2 Po převzetí zboží provozovatelem od prodávajícího a při předávání zboží kupujícímu má provozovatel právo doporučit kupujícímu odstoupení od smlouvy (neuzavřít obchod), pokud má pochybnosti o pravosti, kvalitě nebo v případě nepřiměřené ceny zboží.

2.3 Za ztrátu nebo poškození zboží v době od převzetí zboží provozovatelem do předání kupujícímu zodpovídá provozovatel.

2.4 SCHÉMA:
1/ Prodávající dodá objednané zboží do kanceláře provozovatele (do „eAntiku“).
2/ Kupující zboží v kanceláři provozovatele („v eAntiku“) převezme nebo si je nechá provozovatelem zaslat.
3/ Po převzetí zboží kupujícím provozovatel předá úhradu zboží sníženou o zprostředkovatelskou provizi prodávajícímu ve lhůtě stanovené v odstavci V.1.5

2.5 POSTUP

2.5.1 Kupující současně s objednávkou zboží volí způsob jeho úhrady a předání. Kupující od provozovatele obratem dostane e-mailovou zprávu s rekapitulací nákupu, event. je následně kontaktován pracovníky provozovatele pro ověření a upřesnění jeho požadavků.

2.5.2 O provedení objednávky kupujícím systém automaticky vyrozumí prodávajícího. Současně ho kontaktuje pracovník provozovatele, ověří rezervaci zboží a dohodne způsob a termín dodání zboží do kanceláře eAntiku. Převzetí zboží od prodávajícího je pak doloženo „Předávacím protokolem o převzetí zboží za účelem předání kupci “. Pokud prodávající zasílá zboží na adresu provozovatele poštou, je povinen zásilku pojistit a uschovat doklad o odeslání pro případ ztráty zásilky, poškození obsahu zásilky během cesty apod.

2.5.3 Kupující zboží uhradí buď v hotovosti při převzetí zboží v kanceláři provozovatele nebo při zaplacení dobírky, jestliže požadoval zaslání poštou. Zboží je možné zaplatit také předem - na účet provozovatele a pak si je buď vyzvednout osobně v kanceláři provozovatele nebo nechat zaslat na svoji adresu jako balík. Při zasílání hradí kupující kromě ceny zboží také manipulační poplatek zahrnující náklady na poštovné a balné (viz Ceník). Převzetí zboží kupujícím nebo potvrzení o převzetí zboží při zaslání poštou je podnětem pro vyplacení prodávajícího. Platba je popsána v bodě V. těchto Obchodních podmínek.

2.5.4 Kupující je povinen objednané zboží uhradit a převzít co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti dní ode dne, kdy byl provozovatelem vyrozuměn, že je zboží připraveno v kanceláři eAntiku. Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty bez úhrady zboží kupujícím je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zboží od provozovatele převzít zpět nebo umístit opět do nabídky.

2.5.5. Pokud kupující ve čtrnáctidenní lhůtě pouze uhradí cenu zboží, ale zboží nevyzvedne, je povinen je převzít do dalších 14 dní, počítaných ode dne, kdy byla platba provozovatelem přijata. Jestliže si kupující zboží nevyzvedne ani během této lhůty, je zboží považováno za převzaté a stává se majetkem kupujícího uschovaným u provozovatele. Provozovatel je pak oprávněn vyplatit částku za zboží prodávajícímu a současně vzniká provozovateli nárok na provizi. V tomto případě zboží nelze reklamovat. Nedojde-li k jiné dohodě, potom zaplacené a nevyzvednuté zboží provozovatel skladuje nejdéle po dobu 12 měsíců, pak takové zboží přechází do vlastnictví provozovatele.

2.5.6 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a objednané zboží nezakoupí, přestože zboží odpovídá uvedenému popisu, je povinen prostřednictvím provozovatele prodávajícímu uhradit náklady spojené se zbytečným dodáním zboží dodavateli (poštovné...).


3. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

3.1 K předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím dochází v případě, kdy by byl přesun zboží mezi prodávajícím a kupujícím přes kancelář provozovatele nepřiměřeně složitý nebo nákladný (např. při prodeji nábytku). V takovém případě kupující uhradí provozovateli zálohu v plné výši ceny zboží. Může tak učinit převodem na účet provozovatele nebo v hotovosti v kanceláři. Po složení zálohy proběhne předání zboží přímo mezi kupujícím a prodávajícím. Po převzetí zboží kupujícím vyplatí provozovatel prodávajícímu částku za zboží sníženou o zprostředkovatelskou provizi (podrobně viz odstavec V. Platební podmínky).

3.2 Schéma:
1/ Kupující složí zálohovou platbu v plné výši ceny zboží u provozovatele (v hotovosti nebo převodem na účet).
2/ Po uhrazení zálohy předá prodávající zboží kupujícímu (osobně, poštou, atd.).
3/ Po převzetí zboží kupujícím provozovatel vyplatí prodávajícího.

3.3 POSTUP: 

3.3.1 Kupující současně s objednávkou zboží volí způsob jeho úhrady a předání. Kupující od provozovatele obratem dostane e-mailovou zprávu s rekapitulací nákupu a následně je kontaktován pracovníky provozovatele pro ověření a upřesnění jeho požadavků a pro dohodu o způsobu zálohové platby zboží. Platba pak zůstává u provozovatele do té doby, než kupující převezme zboží od prodávajícího.

3.3.2 Provozovatel současně kontaktuje prodávajícího. Dohodne s ním rezervaci objednaného zboží do doby, než kupující uhradí cenu předmětu a obchod bude možno dokončit přímo mezi kupujícím a prodávajícím.

3.3.3 Pokud doba od objednání zboží po zálohovou úhradu na účet provozovatele přesáhne sedm dní, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, přestat zboží rezervovat a vrátit je do nabídky systému.

3.3.4 Jakmile provozovatel obdrží od kupujícího zálohovou platbu za zboží, vyzývá obě strany - prodávajícího a kupujícího - k předání zboží. K tomu jim poskytuje vzájemné kontakty, tj. adresu, e-mail, telefon, vždy údaje uživateli k tomu účelu poskytnuté v registračním formuláři. Povinnost prvního kontaktu je na straně kupujícího.

3.3.5 Po předání zboží mezi sebou jsou prodávající i kupující povinni informovat o dokončení obchodu provozovatele, a to telefonicky nebo e-mailem (viz rubrika Kontakty), event. osobně. Potvrzení kupujícího, že zboží řádně převzal, je podnětem pro vyplacení prodávajícího, přitom se částka za zboží snižuje o zprostředkovatelskou provizi. Platba je popsána v bodě V. těchto Obchodních podmínek.

3.3.6 Jestliže o zdárném předání zboží informuje provozovatele pouze prodávající, provozovatel ještě tentýž den kontaktuje telefonicky nebo e-mailem kupujícího, aby předání potvrdil nebo vyvrátil. Pokud tak kupující přes opakovanou urgenci neučiní do 14 kalendářních dní od potvrzení prodávajícího, má provozovatel zato, že zboží řádně předáno skutečně bylo a odesílá výplatu prodávajícímu. Poté je obchod považován za dokončený. Při telefonickém potvrzení nákupu s kupujícím má provozovatel právo ověřit si jeho totožnost podle údajů uvedených v jeho registraci.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. NÁKUP ZBOŽÍ

1.1 Kupní cena uváděná v systému eAntik je cenou konečnou ve vztahu k dani z přidané hodnoty (DPH). Je-li prodejce plátcem DPH, uvedená cena již DPH zahrnuje.

1.2 Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, tj. poštovné, balné nebo náklady na dopravu, či případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí. Pokud nedojde k jiné dohodě, tyto náklady hradí kupující.

1.3 Cenu za zboží je kupující povinen uhradit nejpozději do čtrnácti dnů od potvrzení koupě, pokud se s provozovatelem nedomluví jinak.

1.4 Zaplacením a převzetím zboží kupujícím v kanceláři provozovatele, nebo potvrzením o převzetí zboží při zaslání poštou, nebo potvrzením kupujícího o řádném převzetí zboží kupujícím přímo od prodejce, začne plynout čtrnáctidenní lhůta, po kterou provozovatel zadržuje výplatu kupní ceny prodávajícímu s ohledem na právo kupujícího vrátit zboží, pokud neodpovídá deklarovanému popisu (viz bod V.2.1). 

1.5 Po dokončení obchodu a uplynutí čtrnáctidenní lhůty podle bodu V.2.2 je provozovatel povinen platbu za zboží vyplatit prodávajícímu buď v hotovosti v kanceláři nebo odeslat na účet prodávajícího, a to bez časových prodlev, nejpozději do pěti pracovních dní od uplynutí lhůty.

1.6 Kupní cenu vyplácenou prodávajícímu snižuje provozovatel o svoji provizi. Výše provize je stanovena v Ceníku služeb eAntik.

1.7 Provozovatel má právo na vymáhání sankčního poplatku od prodávajícího, pokud prodávající nabídl do nabídky zboží, které není schopen kupujícímu předat, například proto, že je prodal mimo systém eAntik a z nabídky systému obratem nevyřadil, nebo proto, že si prodej předmětu rozmyslel. Výše sankčního poplatku je uvedena v Ceníku. Tento poplatek je splatný do čtrnácti dní od vystavení faktury provozovatelem. Pokud prodávající poplatek neuhradí, provozovatel má právo na ukončení spolupráce a vyřazení všech položek dotyčného z nabídky eAntiku.

1.8 Jestliže se v předání peněz nebo zboží mezi prodávajícím a kupujícím vyskytne problém, provozovatel se sporu účastní jako třetí neutrální strana. V případě nezdárného obchodu, kdy kupující zboží z opodstatněného důvodu nepřevzal, provozovatel garantuje kupujícímu vrácení jeho peněz, pokud zboží zaplatil předem. Pokud zboží bylo dodáno do kanceláře, garantuje provozovatel vrácení zboží prodávajícímu.


2. Reklamace

2.1 V případě, že kupované zboží neodpovídá popisu, který prodávající poskytl ve své nabídce, nebo když kupující prokáže, že se jedná o falzum, má kupující právo na reklamaci.

2.2 Kupující, který nepřevzal zboží v kanceláři provozovatele nebo přímo od prodejce, ale bylo mu doručeno poštou nebo jiným obdobným způsobem, může zboží vrátit prodávajícímu prostřednictvím provozovatele, a to do čtrnácti dní od jeho převzetí.

2.3 Reklamaci zboží kupující ze zákona uplatňuje u prodávajícího. Aby provozovatel kupujícímu usnadnil eventuální reklamační řízení, po dobu čtrnácti dní od převzetí zboží kupujícím zadržuje výplatu kupní ceny prodávajícímu a na vyřízení reklamace se podílí.

2.4 Jestliže kupující uplatní opodstatněnou reklamaci až po uplynutí lhůty čtrnácti dnů od zakoupení, ne však později než šest měsíců od zakoupení, provozovatel informuje o vzniklé situaci původního majitele a předá vzájemné kontakty pro dořešení sporu mezi kupujícím a původním majitelem.

2.5. Kompletní reklamační řád je umístěn na konci těchto obchodních podmínek.


3. PLATBY ZA SLUŽBY eAntiku

3.1 Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Ceník.

3.2 Vložení položky do nabídky systému eAntik je bezplatné.

3.3 Pro všechny uživatele systému je využití archivačních služeb v oddíle Moje album bezplatné.

3.4 Platbu za zboží lze provést osobně v kanceláři provozovatele nebo bankovním převodem na účet provozovatele. Veškeré platební údaje – číslo a název účtu, variabilní a specifický symbol, event. konkrétní výši poštovného a balného atd. uživateli sděluje pracovník provozovatele.

3.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli serveru eAntik, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami tohoto serveru.

2. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje registrovaných uživatelů serveru eAntik třetí osobě s výjimkou účetní společnosti, popř. zpracovatele IT nebo případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o prodávajícím či kupujícím nezbytně nutných pro předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Vyplněním registračního formuláře či potvrzením objednávky dává uživatel provozovateli souhlas k shromažďování a archivování údajů o jeho obchodech v systému eAntik.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému eAntik nebo pokud uživatel sám sdělil své uživatelské jméno nebo heslo třetí osobě nebo třetí osobě umožnil přístup k těmto údajům.


VII. AUTORSKÁ PRÁVA, ZNALECKÉ POSUDKY

1. AUTORSKÁ PRÁVA

1.1 Za eventuální porušení autorských práv, která se váží k nabízenému předmětu, odpovídá prodávající.

1.2 Eventuální závazek vůči kolektivnímu správci autorských práv u zboží, jehož hodnota přesáhla zákonem stanovenou hranici, se dělí mezi prodávajícího a provozovatele v poměru prodejci vyplacené prodejní ceny a provize provozovatele. Závazek kolektivnímu správci vyplácí provozovatel za sebe i za prodejce. Při výplatě prodejní ceny prodávajícímu tedy provozovatel tuto výplatu snižuje o odpovídající částku závazku.

1.3 O částkách vyplacených správci kolektivních práv vede provozovatel evidenci a na vyžádání předá prodejci kopie odpovídajících dokladů. Předat tyto doklady na vyžádání prodejci je provozovatel povinen nejdéle jeden kalendářní rok po ukončení výplatního období správci.

1.4 Případná odměna kolektivnímu správci autorských práv je v uváděné ceně zboží započtena.

1.5 Prodávající souhlasí s tím, že textovou a obrazovou dokumentaci, týkající se nabízeného předmětu, může provozovatel využít k archivním nebo publikačním účelům.

1.6 Autorská práva vůči fotografiím pořízeným v eAntiku nebo pracovníky eAntiku, patří provozovateli eAntiku Studiu 1809, s.r.o. a bez souhlasu provozovatele nesmí být použity k jiným účelům než k vystavení v systému eAntik.


2. ZNALECKÉ POSUDKY
Znalecké posudky jsou věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel může na požádání tuto dohodu zprostředkovat.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.eAntik.cz

1.2 Provedením úkonu vyjadřuje uživatel souhlas s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek platných v době tohoto úkonu. Úkonem se rozumí veškerá vyvíjená činnost uživatele v systému eAntik. Tato ustanovení jsou pro uživatele závazná.

1.3 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.3.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a jejich nedílných součástí.

1.3.2 V případě podstatných změn Obchodních podmínek se provozovatel zavazuje informovat uživatele o těchto změnách.

1.4 E-mailová adresa provozovatele, prostřednictvím které uživatelé s provozovatelem komunikují, je uvedena v rubrice Kontakty.

1.5 Jestliže v průběhu obchodního případu uživatel s provozovatelem nekomunikuje a kontaktní údaje poskytnuté uživatelem v registračním formuláři nejsou více než čtrnáct kalendářních dnů funkční, má se za to, že právní vztah uživatele s provozovatelem zanikl.

1.6 Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.

1.7 Pokud uživatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami systému eAntik, nesmí služby tohoto systému užívat.


KOMPLETNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy - zakoupení zboží prostřednictvím komunikace na dálku (§ 1829 OZ)

 

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 OZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené (v půdním stavu), bez zjevných vad způsobených užíváním nebo výměnou částí zboží a v původním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

• zasláním na adresu provozovatele

• osobním doručením do kanceláře provozovatele (viz rubrika Kontakty na home page webové stránky eAntik)

2. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

3. Ke zboží je nutno přiložit kopii paragonu a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

4. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

5. Navrácení zboží prodávajícímu NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE prodávajícím převzato.

 

Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 v případě vady odstranitelné:

 a)      právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

 b)      právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

 c)      v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 v případě vady neodstranitelné:

 a)      právo na výměnu vadného zboží

 b)      odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn., že zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 a)      právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 Reklamaci lze uplatnit u Zprostředkovatele, a to v jeho provozovně.

 Reklamace se nevztahují na případy:

 a)      vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 b)      prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 c)      na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

 d)      použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

 e)      po uplynutí záruční lhůty

 f)       vady způsobené zásahem vyšší moci (vlivem živelných katastrof)

Je nutné přihlížet k tomu, že prodávané zboží je již použité nebo starožitné a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se na všechny případné vady předem upozornit, a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje.PLATNÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY:

puncovni_znacky

 

 
 
Otto Gutfreund, Námořník
 
a-44515-3
Správný kurs po celý rok 2023!

Otto Gutfreund, Námořník


Bronzová soška byla odlita
z originální sádry Otto Gutfreunda, kterou posoudil doc. Šetlík a v rámci limitované série bylo zhotoveno pouze šest číslovaných odlitků.
Jde o nerealizovaný návrh
na sochařskou výzdobu domu Anglobanky v Praze a spadá
do Gutfreundova třetího tvůrčího období (1920 - 1925) - období nové věcnosti a civilismu. 
Výška 24,4 cm.

Detail položky