RYCHLÉ HLEDÁNÍ
 
 
Obchodní podmínky
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.01. Provozovatelem obchodu eAntik je Studio 1809 s.r.o. se sídlem Kostelní 14, 170 00 Praha 7; IČO 45809071, DIČ CZ45809071 (dále jen provozovatel).

1.02. Obchod eAntik je zaměřen na prodej a zprostředkování prodeje a nákupu věcí movitých, především předmětů starých, předmětů kulturní hodnoty nebo předmětů, které se svou povahou předmětům kulturní hodnoty blíží (dále jen zboží).

1.03. Provozovatel je oprávněn v obchodě eAntik prodávat zboží, které přijal od vlastníka na základě komisionářské smlouvy nebo zboží, ke kterému má sám vlastnické právo.

1.04. Uživatelem služeb obchodu eAntik se mohou stát všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle platných zákonů ČR oprávněny uzavírat komisionářské a kupní smlouvy.

1.05. Zboží, které provozovatel nabízí v obchodě eAntik, současně prezentuje na vlastní webové stránce www.eAntik.cz. Ta plní funkci výkladní skříně a k nabídce svého zboží ji mohou využít i další vlastníci. Své zboží zde mohou prezentovat na základě registrace rozšířené o komisionářskou smlouvu vlastníka s provozovatelem.

1.06. Komisionářskou smlouvu s provozovatelem vlastník uzavírá osobně v obchodě eAntik nebo v rámci tzv. rozšířené registrace na webové stránce obchodu www.eantik.cz.

1.07. V prostorách obchodu eAntik je z kapacitních i bezpečnostních důvodů umístěna pouze část zboží nabízeného na webové stránce obchodu. Ostatní zboží je deponováno u vlastníků, kteří je do obchodu eAntik dodají po objednávce.

1.08. Vlastní prodej zboží objednaného přes webovou stránku obchodu je fakticky realizován a účtován výhradně v obchodě eAntik, nebo odtud provozovatel zboží kupujícímu zasílá doručovací službou.

1.09. Zboží, které je vystaveno v obchodě eAntik, zde může kupující zakoupit, pokud není rezervováno internetovou objednávkou.

1.10. Zboží z webové stránky obchodu mohou kupující objednávat buď telefonicky nebo pomocí internetové objednávky po potvrzení tlačítka Kupuji. Internetová objednávka je uživateli umožněna, jestliže před prvním nákupem provede tzv. základní registraci s vyplněním svých kontaktních údajů.

1.11. Uživatel se nesmí účastnit obchodování v systému, pokud při registraci uvedl nepravdivé nebo zkreslené údaje.

1.12. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy s provozovatelem zrušením své registrace, nemá-li v daném okamžiku žádné závazky vyplývající z uzavřených obchodů v rámci systému.

1.13. Vyplněním registračního formuláře uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s Obchodními podmínkami.


2. PODMÍNKY PRODEJE

2.01. Vložení zboží do prodeje je závazné a každý nabízený předmět je položkou komisionářské smlouvy vlastníka s provozovatelem. Vlastník, který vkládá své zboží do prodeje prostřednictvím webové stránky obchodu eAntik, ručí za to, že popis zboží odpovídá skutečnosti.

2.02. Prezentace zboží musí obsahovat název, přesný popis včetně rozměrů, dále prodejní cenu a nejméně jednu fotografii. Provozovatel vlastníkovi nabízí možnost zhotovení kvalitní fotodokumentace zboží přímo v obchodě eAntik.

2.03. V popisu zboží nesmí být uveden žádný konkrétní kontakt na vlastníka, tj. adresa, telefon ani e-mail. Provozovatel si vyhrazuje právo takové údaje z popisu zboží odstranit. Fotografie zboží nesmí obsahovat logo prodávajícího nebo předchozích prodejců nebo jiné podobné identifikační znaky. Prodávající zboží v nabídce charakterizuje fotografiemi a popisem objektivních vlastností, nikoliv subjektivními výrazy, jako je „krásný“, „cenný“ a podobně. Provozovatel má právo eventuální subjektivní hodnocení z popisu zboží odstranit.
Zveřejnění nabídky zboží podléhá schválení ze strany provozovatele.

2.04. Vlastník na sebe bere ručitelský závazek k náhradě škody, která bude případně uplatňována vůči provozovateli a která by měla původ v nesprávném, nepravdivém či neúplném poskytnutí informací o zboží.

2.05. Vlastník má možnost snížit cenu svého zboží. O úpravu ceny může požádat provozovatele v e-mailu nebo změnu provede sám v rubrice Můj prodej – oddíl Nabízím – funkce „Zlevnit“. Sleva musí činit minimálně 10 % ze stávající ceny a lze ji provést teprve 7 dní po vložení zboží do nabídky, ne dříve.

2.06. Pokud vlastník své zboží už nemá z nějakého důvodu k dispozici, je povinen ho z nabídky webové stránky obchodu eAntik vyřadit, a to v rubrice Můj prodej pomocí tlačítka Vyřadit nebo prostřednictvím SMS či e-mailu (eantik@eantik.cz).

2.07. Provozovatel má právo nárokovat u vlastníka sankční poplatek za nedodání objednaného zboží. Výše sankčního poplatku je uvedena v Ceníku těchto Obchodních podmínek.

2.08. Za ztrátu nebo poškození zboží vlastníka v době od převzetí zboží provozovatelem do předání kupujícímu odpovídá provozovatel.

2.09. Vlastník ručí za to, že zboží, které nabízí k prodeji, není zatíženo právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je odpovědný vlastník.

2.10. Pokud je k prodeji zboží potřeba schválení, koncese nebo jiného povolení, smí vlastník toto zboží v rámci systému nabízet pouze tehdy, jestliže mu bylo příslušné schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

2.11. Zboží nabízené na webové stránce obchodu eAntik nesmí být současně nabízeno v jiných internetových systémech, s výjimkou vlastních webových stránek vlastníka.

2.12. Zboží zakoupené v jiných internetových systémech může být do nabídky eAntiku vloženo nejdříve po uplynutí tří měsíců od nákupu v jiném systému. Provozovatel má právo zboží, které nesplňuje tyto podmínky, z nabídky vyřadit.

2.13. Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá vlastník. V případě, že nabízeným zbožím je předmět, který je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vlastník na tuto skutečnost musí v popisu položky upozornit.

2.14. Vlastník, který v rámci systému nabízí zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb., odpovídá za to, že nabízené zboží je úředně označeno. V popisu nabízeného zboží je pak povinen uvést ryzost drahého kovu a hmotnost předmětu. Provozovatel je připraven s určením těchto údajů pomoci.
Provozovatel obchodu eAntik je řádně zaregistrován na Puncovním úřadu pod č. 9435.
Platné puncovní značky jsou zveřejněny na této adrese:
www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx nebo na konci tohoto dokumentu.

2.15. Vlastník nesmí prostřednictvím obchodu eAntik nabízet zboží, které propaguje násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, zboží pornografického charakteru, nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Pokud bude zboží takového druhu v nabídce přesto vystaveno, má provozovatel právo je z nabídky odstranit.

2.16. Záruka a servis. Záruka na použité zboží je 12 měsíců (dle § 2168, občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci použité neodpovídá vlastník za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (viz reklamační řád). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (daňový doklad, faktura). Provozovatel neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.


3. PODMÍNKY NÁKUPU

3.01. Kupující může zboží zakoupit osobně v obchodě eAntik (Kostelní 14, Praha 7) bez předchozí internetové objednávky, pokud je zde vystaveno a není rezervováno jiným klientem.

3.02. Kupující může zboží objednat z webové stránky obchodu, a to buď telefonicky nebo stisknutím tlačítka Kupuji v detailu položky. Provozovatel pak kupujícího informuje o tom, zda se objednané zboží nachází v obchodě eAntik nebo zatím u svého majitele (viz bod 4.02. Obchodních podmínek).

3.03. Při objednávce z webové stránky obchodu má kupní smlouva elektronickou podobu,
kupující akceptuje podmínky návrhu kupní smlouvy a je povinen zboží za dohodnutých podmínek zakoupit. Toto ustanovení neplatí, jestliže kupovaný předmět neodpovídá popisu, který jeho majitel uvedl na webové stránce obchodu.

3.04. U internetové objednávky jsou smluvní strany identifikovány přihlašovacími údaji systému eAntik a datem smlouvy je datum objednávky. Součástí kupní smlouvy je ujednání, že odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je možné nejdéle do čtrnácti dní od převzetí zboží, když toto nebylo převzato v obchodě eAntik, ale prostřednictvím doručovací služby.

3.05. Vlastnické právo ke zboží přechází z vlastníka na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.


4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.01. Kupující při elektronické objednávce volí způsob úhrady a předání. Podle toho provozovatel postupuje a objednané zboží připraví k prezentaci v obchodě eAntik nebo zboží kupujícímu zasílá některou z doručovacích služeb.

4.02. Jestliže se objednané zboží v době objednávky nenachází v obchodě eAntiku, nýbrž u svého vlastníka, je tento povinen zboží dodat do obchodu eAntik v nejkratší možné lhůtě.

4.03. Převzetí zboží od vlastníka provozovatel potvrdí na předávacím protokolu, kde je uvedeno číslo položky, její název, prodejní cena a datum. Pokud vlastník zboží do obchodu eAntik posílá, je povinen zásilku pojistit a uschovat doklad o odeslání pro případ ztráty zásilky, poškození obsahu zásilky během cesty apod.

4.04. Kupující zboží uhradí buď v hotovosti při převzetí zboží v obchodě eAntik, nebo při zaplacení dobírky, jestliže požadoval zaslání poštou. Zboží je možné zaplatit také převodem na účet provozovatele a pak si je buď vyzvednout osobně v obchodě eAntik, nebo odtud nechat zaslat na svoji adresu. Při zasílání hradí kupující kromě ceny zboží také tzv. manipulační poplatek zahrnující náklady na poštovné a balné (viz Ceník). Převzetí zboží kupujícím nebo potvrzení o převzetí zboží při zaslání poštou je podnětem pro vyplacení vlastníka.

4.05. Kupující je povinen objednané zboží uhradit a převzít co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti dní ode dne, kdy byl provozovatelem vyrozuměn, že je zboží připraveno v obchodě eAntik. Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty bez úhrady zboží kupujícím je vlastník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zboží od provozovatele převzít zpět nebo umístit opět do nabídky.

4.06. Pokud kupující ve čtrnáctidenní lhůtě pouze uhradí cenu zboží, ale zboží nevyzvedne, je povinen je převzít do dalších 14 dní, počítaných ode dne, kdy byla platba provozovatelem přijata. Jestliže si kupující zboží nevyzvedne ani během této lhůty, je zboží považováno za převzaté a stává se majetkem kupujícího, uskladněným v obchodě eAntik. Provozovatel je pak oprávněn vyplatit částku za zboží vlastníkovi a současně vzniká provozovateli nárok na provizi. V tomto případě zboží nelze reklamovat. Nedojde-li k jiné dohodě, potom zaplacené a nevyzvednuté zboží provozovatel skladuje nejdéle po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty zboží přechází do vlastnictví provozovatele.

4.07. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy a objednané zboží nezakoupí, přestože zboží odpovídá uvedenému popisu, je povinen prostřednictvím provozovatele vlastníkovi uhradit náklady spojené se zbytečným dodáním zboží dodavateli (poštovné, balné apod.), jestliže to vlastník požaduje.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.01. Kupní cena uváděná v systému eAntik je cenou konečnou, provize provozovatele je v této ceně již zahrnuta.

5.02. Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, tj. poštovné, balné nebo náklady na dopravu. Pokud nedojde k jiné dohodě, tyto náklady hradí kupující.

5.03. V souladu se zákonem na ochranu spotřebitele a právem kupujícího na vrácení zboží do čtrnácti dnů, pokud mu toto bylo zasláno přepravní společností, provozovatel čeká s vyplacením vlastníka až do uplynutí této lhůty. Lhůta začíná plynout v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

5.04. Po dokončení obchodu a uplynutí čtrnáctidenní lhůty (viz předchozí bod) je provozovatel povinen platbu za zboží vyplatit vlastníkovi, a to dle dohody buď v hotovosti v obchodě eAntik nebo ji odeslat na jeho účet, a to bez časových prodlev.

5.05. Kupní cenu vyplácenou vlastníkovi snižuje provozovatel o svoji provizi. Výše provize je stanovena v Ceníku služeb eAntik.

5.06. Provozovatel má právo na vymáhání sankčního poplatku od vlastníka, pokud tento umístil na portál www.eantik.cz zboží, které není schopen po objednávce do obchodu eAntik dodat. Výše sankčního poplatku je uvedena v Ceníku. Tento poplatek je splatný do čtrnácti dní od vystavení faktury provozovatelem. Pokud vlastník poplatek neuhradí, provozovatel má právo na ukončení spolupráce a vyřazení všech jeho položek z portálu.


6. POSTAVENÍ PROVOZOVATELE

6.01. Provozovatel zprostředkovává prodej mezi vlastníkem a kupujícím a nepřebírá záruky za kvalitu, původ a legálnost nabízeného zboží, dále za pravdivost nabídek, způsobilost vlastníků prodávat a kupujících kupovat. Veškeré činnosti, které je povinen vykonávat, vykonává výhradně na základě údajů dodaných mu uživateli. Toto ujednání se netýká prodeje zboží, které je majetkem provozovatele.

6.02. Provozovatel má právo odmítnout bez udání důvodu registraci nového uživatele, nepřijmout zboží do nabídky, popřípadě má právo vyřadit zboží z nabídky.

6.03. Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení možnosti využívat služby systému tomu uživateli, který hrubě porušil Obchodní podmínky. Za hrubé porušení Obchodních podmínek se považuje například opakované stornování objednávek kupujícím, nezaplacení objednané položky nebo opakované nedodání objednaného zboží vlastníkem do obchodu eAntik.

6.04. Zájmem provozovatele je poskytovat veškeré služby obchodu a funkce webové stránky v maximální možné kvalitě a úrovni. Provozovatel však neposkytuje záruku jejich nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Provozovatel dále neodpovídá za autentičnost barev a tvarovou přesnost vyobrazeného zboží v nabídce webové stránky.


7. REKLAMACE

7.01. V případě, že kupované zboží neodpovídá popisu, který vlastník poskytl ve své nabídce, nebo když se prokáže, že se jedná o falzum, má kupující právo na reklamaci.

7.02. Kupující, kterému bylo zboží doručeno přepravní firmou, má právo zboží vrátit do obchodu eAntik, a to do čtrnácti dní od jeho převzetí.

7.03. Jestliže kupující uplatní opodstatněnou reklamaci až po uplynutí lhůty čtrnácti dnů od zakoupení, ne však později než šest měsíců od zakoupení, provozovatel informuje o vzniklé situaci původního majitele a předá vzájemné kontakty pro dořešení sporu mezi kupujícím a původním majitelem.

7.04. Kompletní reklamační řád je umístěn na konci těchto obchodních podmínek.


8. PLATBY ZA SLUŽBY

8.01. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Ceník.

8.02. Vložení položky do nabídky portálu eAntik je bezplatné.

8.03. Platba za zboží probíhá v hotovosti v obchodě eAntik nebo bankovním převodem na účet provozovatele.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.01. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu eAntik.

9.02. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatelů obchodu eAntik třetí osobě s výjimkou účetní společnosti, popř. zpracovatele IT nebo případů, kdy je tak určeno zákonem.

9.03. Vyplněním registračního formuláře či potvrzením objednávky dává uživatel provozovateli souhlas k shromažďování a archivování údajů o jeho prodejích či nákupech v obchodě eAntik.

9.04. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému eAntik nebo pokud uživatel sám sdělil své uživatelské jméno nebo heslo třetí osobě nebo třetí osobě umožnil přístup k těmto údajům.


10. AUTORSKÁ PRÁVA, ZNALECKÉ POSUDKY

10.01. Za eventuální porušení autorských práv, která se váží k nabízenému předmětu, odpovídá vlastník.

10.02. Eventuální závazek vůči kolektivnímu správci autorských práv u zboží, jehož hodnota přesáhla zákonem stanovenou hranici, se dělí mezi vlastníka a provozovatele v poměru vlastníkovi vyplacené prodejní ceny a provize provozovatele. Závazek kolektivnímu správci vyplácí provozovatel za sebe i za vlastníka. Při výplatě prodejní ceny vlastníkovi tak provozovatel tuto výplatu snižuje o odpovídající částku závazku.

10.03. O částkách vyplacených správci kolektivních práv vede provozovatel evidenci a na vyžádání předá prodejci kopie odpovídajících dokladů. Předat tyto doklady na vyžádání prodejci je provozovatel povinen nejdéle jeden kalendářní rok po ukončení výplatního období správci.

10.04. Případná odměna kolektivnímu správci autorských práv je v uváděné ceně zboží započtena.

10.05. Vlastník souhlasí s tím, že textovou a obrazovou dokumentaci, týkající se nabízeného předmětu, může provozovatel využít k archivním nebo publikačním účelům.

10.06. Provozovateli obchodu eAntik patří práva vůči fotografiím, které pořídil a prezentuje jimi nabízené zboží. Bez souhlasu provozovatele nesmí být tyto fotografie použity jinými subjekty k jiným účelům.

10.07. Znalecké posudky jsou věcí dohody mezi kupujícím a vlastníkem. Provozovatel může na požádání tuto dohodu zprostředkovat.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.01. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.eAntik.cz

11.02. Provedením úkonu vyjadřuje uživatel souhlas s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek platných v době tohoto úkonu. Úkonem se rozumí veškerá vyvíjená činnost uživatele v systému eAntik. Tato ustanovení jsou pro uživatele závazná.


12. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

12.01. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a jejich nedílných součástí.

12.02. V případě podstatných změn Obchodních podmínek se provozovatel zavazuje informovat uživatele o těchto změnách.

12.03. Jestliže v průběhu obchodního případu uživatel s provozovatelem nekomunikuje a kontaktní údaje poskytnuté uživatelem v registračním formuláři nejsou více než čtrnáct kalendářních dnů funkční, má se za to, že právní vztah uživatele s provozovatelem zanikl.

12.04. Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.

12.05. Pokud uživatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami systému eAntik, nesmí služby tohoto systému užívat.REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že se v průběhu záruční doby (12 měsíců) vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

- v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) v případě nemožnosti postupu uvedeného v bodě a) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

- v případě vady neodstranitelné nebo v případě vady odstranitelné po opětovném vyskytnutí vady:

a) právo na odstoupení od kupní smlouvy
b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny

Reklamaci lze uplatnit u provozovatele v obchodě eAntik.

Reklamace se nevztahují na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
c) použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
e) po uplynutí záruční lhůty
f) vady způsobené zásahem vyšší moci (vlivem živelných katastrof)

Je nutné přihlížet k tomu, že prodávané zboží je již použité nebo starožitné a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se na všechny případné vady předem upozornit, a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje.


Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy - zakoupení zboží prostřednictvím komunikace na dálku (§ 1829 OZ)

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 OZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené (v původním stavu), bez zjevných vad způsobených užíváním nebo výměnou částí zboží a v původním obalu.

2. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:
a) zasláním na adresu provozovatele – obchod eAntik, Kostelní 14, 170 00 Praha 7
b) osobním doručením do obchodu eAntik (viz rubrika Kontakty na home page webové stránky eAntik)

3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

4. Ke zboží je nutno přiložit kopii paragonu a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

6. Navrácení zboží provozovateli NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE provozovatelem převzato.PLATNÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY:

puncovni_znacky

 


© 2003-2024 STUDIO 1809, s.r.o.
© 1992-2024 Softwarové řešení Studio dmm

Nastavení cookies
 
 
Otto Gutfreund, Námořník
 
a-44515-3
Správný kurs po celý rok 2024!

Otto Gutfreund, Námořník


Bronzová soška byla odlita
z originální sádry Otto Gutfreunda, kterou posoudil doc. Šetlík a v rámci limitované série bylo zhotoveno pouze šest číslovaných odlitků.
Jde o nerealizovaný návrh
na sochařskou výzdobu domu Anglobanky v Praze a spadá
do Gutfreundova třetího tvůrčího období (1920 - 1925) - období nové věcnosti a civilismu. 
Výška 24,4 cm.

Detail položky