RYCHLÉ HLEDÁNÍ
 
 
GDPR
 
Jméno společnosti (správce údajů): Studio 1809, s.r.o.
IČO: 45809071
DIČ: CZ45809071
Sídlo: Kostelní 14, 170 00 Praha 7
Web: www.eantik.cz
(dále jen „společnost“)
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost je provozovatelem internetového systému eAntik, který slouží k párování nabídky a poptávky uživatelů serveru za účelem nákupu a prodeje zboží na veřejné počítačové síti Internet.

Zpracování osobních údajů
 
a/   Naše společnost zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o zprostředkování, koupi a prodeji a toto zpracování souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb (uzavřením a plněním smlouvy).

Provozujeme webovou stránku www.eantik.cz, kde se prodávající zaregistruje a poté umístí předmět k prodeji a na druhé straně kupující po registraci může z kolekce nabízených předmětů objednávat. Pracovníci eAntiku obchod koordinují až do jeho dokončení. Podle povahy nabízeného zboží, vzdálenosti mezi zúčastněnými stranami a podle dalších aspektů dojednají konkrétní způsob realizace obchodu. Ve většině případů jsou objednané předměty prodávajícími dodány do sídla naší společnosti. Po kontrole vyzýváme kupující a dojednáme osobní předání nebo zaslání předmětu. K přepravě zásilek většinou využíváme koncesované přepravce – Česká pošta, PPL.

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné, i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout
 
b/    Další zpracování osobních údajů ve Společnosti probíhá na základě oprávněných zájmů tj. ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

-       zlepšování a vývoj nových produktů a služeb;
-       přímý marketing zahrnující nabídku našich produktů nebo služeb;
-       prevence a odhalování trestné činnosti;
-       určení, obhajoba a vymáhání práv;
-       ochrana majetku a osob;
-       vyhodnocování a zlepšování naší obchodní činnosti (hodnocení kvality služeb, reklamací, využití kapacit, distribučních kanálů, složení zákaznického portfolia, účinnosti propagace atp.)
-       interní funkce nezbytné pro naši činnost, a to i na úrovni skupiny podniků, do které patříme (audit, controlling, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa atp.).

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.
 
c/   Pro zpracování osobních údajů má naše Společnost oprávnění z důvodu plnění právních předpisů, které nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:
-        uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
-        plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní
 
Souhlas
 
Pokud naše Společnost nemá ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádí ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.
 
S vaším Souhlasem s obchodními podmínkami můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:
-       registrace pro zprostředkování obchodu (nákup, prodej zboží)
-       bez tohoto souhlasu nelze plnění smlouvy uskutečnit
 
Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb (uzavření a plnění smlouvy). Jedná se o všechny údaje, které jsou ve smlouvách, elektronických formulářích nebo které byly sděleny za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou.

Pokud jste souhlasili, případně neodmítli možnost dostávat od nás obchodní nabídky formou obchodního sdělení.
 
Naše Společnost bude zpracovávat vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje (zejména pro vytvoření a plnění smlouvy), údaje týkající se služeb nebo produktů, které jste zakoupili, údaje finanční (např. pro provedení plateb) a další údaje, které nám sdělíte.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 ·        identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa popř. IČO, DIČ);
·         kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
·         údaje týkající se služeb a produktů
·         transakční údaje (provedené platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);
 
Osobní údaje získáváme:

Přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy;
Z vlastní činnosti (zejm. informace týkající se služeb nebo produktů, které jste zakoupili).
 
Přístup k osobním datům
 
Přístup k osobním datům mají jednatelé společnosti, popř. v omezené míře i asistenti a osoby pro nás činné.
Přístup k osobním datům mají Zpracovatelé společnosti:
-       Poskytovatelé IT služeb: ing. Jaroslav Pazourek
-       Poskytovatel účetních služeb: Ing. Eva Hořavková
 
V rámci oprávněného zpracování můžeme osobní údaje předávat i dalším osobám (např. výměna informací za účelem prevence podvodů apod.). Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).
 
Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Práce s osobními údaji
Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. Windows, Office a  Databáze eAntik.
 
Doba uchování osobních dat

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na konkrétní situaci, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.
a)    Po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků (tzv. platnost smlouvy).
b)    Z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určená podle (objektivních) promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou.

Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do okamžiku platnosti souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.
 
Vaše práva

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo informace:
Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup:
Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu:
Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“):
Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita:
Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku:
Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na dovolání souhlasu:
V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním doporučeného dopisu.

Právo na omezení:
Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud
-       popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
-       údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
-       jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
-       zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
 
Právo obrátit se na dohled, soud:
Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit? 
Svá práva můžete uplatnit žádostí prostřednictvím formuláře, který můžete stáhnout zde:

FORMULÁŘ

Můžete ho zaslat
a)      e-mailem 
b)      poštou 
c)      osobně 
d)      datovou schránkou 
 
Verze: 1.0
Platnost: od 25. 5. 2018 
 
Otto Gutfreund, Námořník
 
a-44515-3
Správný kurs po celý rok 2024!

Otto Gutfreund, Námořník


Bronzová soška byla odlita
z originální sádry Otto Gutfreunda, kterou posoudil doc. Šetlík a v rámci limitované série bylo zhotoveno pouze šest číslovaných odlitků.
Jde o nerealizovaný návrh
na sochařskou výzdobu domu Anglobanky v Praze a spadá
do Gutfreundova třetího tvůrčího období (1920 - 1925) - období nové věcnosti a civilismu. 
Výška 24,4 cm.

Detail položky