RYCHLÉ HLEDÁNÍ
 
 
Prohlášení AML a PEP
 
Vysvětlení k prohlášení AMP a PEP

Politicky exponovanou osobou je:

a) Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jak je zejména
• hlava státu nebo předseda vlády,
• vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
• člen parlamentu,
• člen řídícího orgánu politické strany,
• vedoucí představitel územní samosprávy,
• soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
• člen bankovní rady centrální banky,
• vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
• člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
• velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise
• anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je
• osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a)
• společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
• skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
V případě, že klient je politicky exponovanou osobou, je vždy třeba provést kontrolu klienta podle § 9 zákona.
V případě, že klient již není ve funkci rozhodné pro politicky exponovanou osobu po dobu delší jak 12 měsíců, použije se § 54 odst. 8 zákona: „Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám uplatní povinná osoba ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby než povinná osoba na základě hodnocení rizik, vyloučí u klienta riziko specifické pro politicky exponované osoby. Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě, o níž je povinné osobě známo, že jedná ve prospěch politicky exponované osoby “.
V případě, že klient je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, považuje se vždy takový obchod za podezřelý ve smyslu § 6 zákona, přičemž společnost následně postupuje podle § 18 až 20 zákona, zejména nahlásí obchod Finančnímu analytickému úřadu.


 
 
Týden šperků se blíží
 
Vážení přátelé,

blíží se již 16. ročník  prodejní akce "TÝDEN ŠPERKŮ". 
Letos proběhne v termínu
6. - 12. listopadu.
 
Pokud máte zajímavý starožitný šperk a uvažujete
o jeho prodeji, můžete
ho k nám přivézt.

Stačí, když nám zavoláte
a dohodnete schůzku v eAntiku.
Váš šperk ohodnotíme, nafotíme a umístíme do nabídky. 

Šperky můžeme přijímat 
do 25. října

00703-0062326-1